Apply Now
Loading...
Fresh Fest. 2

Fresh Fest #2 เป็นการแสดงดนตรีจากนักเรียน และครูของ Rockademy ไม่ว่าจะเป็นพี่ ๆ จากวง The Yers / Cocktail / Jelly Rocket / The Lowdowns ฯลฯ ที่มาทดสอบความมันส์กันบนเวที!!

งานถูกจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560

 

มกราคม 2564